10ஆம் வகுப்பு தமிழ்


1:28NOW PLAYING10ம் வகுப்பு இயல்-1 தமிழ் மனப்பாடப்பகுதி (அன்னை மொழியே!)

10ம் வகுப்பு இயல்-1 தமிழ் மனப்பாடப்பகுதி (அன்னை மொழியே!)

10ஆம் வகுப்பு தமிழ்|இயல்-6|கம்பராமாயணம்|அயோத்தியா காண்டம்|கங்கைப்படலம்

சிறுதாம்பு மனப்பாட பாடல்|முல்லைப்பாட்டு|இயல்-2|புதிய 10ஆம் வகுப்பு|

பலவுள் தெரிக|புதிய 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினா விடை|பாகம்-2

Post a Comment

0 Comments